Анкети

Анкета за подобренията на Учебния и Научноизледователския процеси в Тракийски университетУважаеми колеги, Настоящата Анкета има за цел да проучи Вашето мнение за внедряваната в Тракийски университет Интегрирана упреаленска информационна система (ИУИС). Тя е изградена по изпълнението на проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» BG051PO001-3.1.08-0009 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Молим за Вашето съдействие за провеждане на проучването! Анкетата е анонимна!В началото на проекта се проведоха Анкети за тогавашното състояние на Учебния и Научноизследователския процеси. Връзките към тези анкети и резултатите от тях са по-долу:
Моля, всеки който е попълнил някоя от анкетите, да попълни анкетна карта за участие в проекта. Изтеглете и попълнете директно във файла по-долу и го пратете на адрес:
anketni.karti@trakia-uni.bg
Попълнете само първата страница без да слагате крайна дата.Моля, посочвайте полетата като пишете "х" след предвиденото квадратче.
Файлът се изтегля със сочещата надолу стрелка, която е вдясно на реда по-долу.

ĉ
Chief Administrator,
12.05.2013 г., 7:19 ч.
Comments