Календар


С Календар можете да организирате събитията, занятията, задачите и крайните си сроковете. Може да създавате групови календари, които ще напомнят на всички участници за дадено събитие - занятие, заседание или празник ... Може да изпращате покани да колеги за дадено събитие, което Вие организирате.

Към Вашия Календар може да добавяте и цели календари на дадена дисциплина, проект и т.н.

Достъпът до Вашия Календар е на адрес calendar.trakia-uni.bg


Бърз достъп от всяко приложение имате през горната лента за управление:
При първото си влизане в Календар ще видите инструкции за настройки на езика, часовата заона ... както и за възможностите, които Ви предоставя приложението: